K-022 Elbistan, Turkey

 1 Malê me bîst û du mal bûn.
We had twenty-two houses.
 2 Bîst û du malan dehan gayê xe-yê cot hewûn cot dekirin, deha jî gayê xe t’une wûn, zeviye xe t’unewûn.
Of the twenty-two houses, ten had plough oxen and they ploughed, and ten did not have oxen, they did not have fields.
 3 P’ir heme werge feqîr bûn, t’une wû.
They were just very poor; there was nothing.
 4 Zivistanê da giştkan nanî xe t’eva debû, bulẋurî xe t’eva debû, êzke xe t’eva dewûn, ê pêrişan bûn.
In the winter all of them would run out of bread, out of bulgur, out of wood, they would fall into a miserable situation.
 5 Daka me uẋreşmîş dewû, xe usan dekir uẋraşmîş dewû, taanî debir zû rradewû êke wa qayret wû.
Our mother tried, she would tire herself, she would be like that and try, she would be constantly moving around, waking up early, she was such a diligent woman.
 6 Bavkê mi-jî, em dewê “qap’idere” / de em dewên / kurmanci dewên “nalê qêp’i”, “nalê qêpi.”
My father, we say “Qadipere”, we say in Kurmanji, it is called “Nalê Qêpi”, “Nalê Qêpi.”
 7 Ew araliẋê albistanê, zivistan debû rrek / me dego “rrekê t’omefîlê”, ṙeka t’omefîlê qep’amîş dewû, p’ostê dewletê bavkê mi je Albistanê debire nala qêpi.
That time in Elbistan, in winter, the road, the road that we called “automobile road” would be closed, and my father would take the state officers from Elbistan to Nala Qêpi.
 8 Debire îstesona tirênê ki lewê ki le dewletê bela ke, bajaran bela we.
He would take them to the train station so that they could be sent from there around the country, to the towns.
 9 Tiştê eskeran bûn, îşte tiştê tuccaran bû, mektûw bû debirin, p’ere debirin.
He would take the soldiers’ things, the traders’ things; he would take letters, money.
 10 Ki wêrê-zî ki rrêk qap’amîş debû ku / be hêsp debir.
When the road would close there too, he would take the things by horse.
 11 Hespekî xe hewû, ki wa hesp ki hesp naç’û, rrê nawû ki şe nakirin ki ç’ara xe nawû, wêrê le p’î / me bange merina dekirin, bange hevaline genc dekirin, wan hevale genc herekê deh k’îlo bîst k’îlo le p’î dekirin, debirine nala qêp’i datanîn.
He had a horse, when this horse would not go, and if they couldn’t, there was no road and there was no help, then we would call some young friends, and each one would carry ten kilos, twenty kilos, and take them to Nala Qêpi and leave them there.
 12 Vêrê jî, walda jî hina mit le p’î dekir, hina jî hewle, t’eneke, hewle le p’î dekirin tanîn, wêrê îşte tanîna bajarê Albistanê, lewê didane tuccaran, wêrê k’irêya xe hildegirtin.
And there, some would carry molasses, and some would carry halva, cans, halva, and bring it, that is, they would bring them to the town of Elbistan, and there they would give them to traders, and there they would receive their fare.
 13 Îşte şeleg anî p’erê wî hildegirtin, pê wan geçinmîş dewûn.
That is, one took a basket, they would receive the money for it, and live on it.
 14 Zemanekî t’unne wû, zemanekî qitliẋîye wû, zemanekî pêrişaynîye wû, zemanekî feqîrîye wû.
It was a time of deprivation, it was a time of scarcity, it was a time of misery, it was a time of poverty.
 15 Me p’ir feqîrî k’işand, me p’ir ewa kir.
We went through a lot of poverty, we did a lot of things.
 16 Bavkê mi jî bajêr/ bajar/ me dego bajarcîyan, ki bajarcî t’atin em li binî malan ber-vê deç’ûn.
And my father/ the town, town/ we would call them ‘bajarcî’ (the city-goers), when the bajarcî would come, we would go towards them down to the houses.
 17 Düdüyan şe/ ê dî p’ir şek’ir nadane me, bavkê mi jî êkî ṙa jî me dego “apî qirt”, wan şek’ir didane me, em şa debûn, em şa debûn, em we debûn ki şek’ir dayne me, wa qese em şa debûn yanî.
They would not give us many sweets, my father, we called him ‘Uncle Qirt’, and they would give us sweets, we were happy, we were happy, when they gave us sweets, that is, we were so happy.
 18 Bavkê mi-jî p’ir je hespan hez dekir.
My father, he liked horses very much.
 19 Hespê xe zati pê p’oste dek’işand, le Nalê Qêp’i Albistanê, yanî îşte qap’i dere Elbistane, em dewê / Kurmanci dewên nalê qêp’i.
He would take the post on his horse, in Nalê Qêpi in Elbistan, that is ‘Qapi Dere’ in Elbistan, we say/ in Kurmanji it is called ‘Nalê Qêpi’
 20 “Xetê tirênê” me dego, heta xetê tirênê î p’oste debe.
‘The train line’ we would call it, he would take the post up to the train line.
 21 Hespê xe jê hez dekir, p’ir jê hez dekir. Doç gire deda, ve doç de dirê/ qot dekir pê dehûnand, vere ewa lê gire deda ki ç’emir lê gir/ negire.
He liked his horse, he liked it very much. He would tie the tail, and would snatch the tail and weave it, and then he would tie it so that mud would not stick to it.
 22 Hespan p’ir hez dekir, je gewrîya xe debirî dedaye hêsp.
He liked horses very much, he would take from his own share of food and give it to the horse.
 23 Îşte heps-jî gendi defilitand, le berfê le p’ûgê, le berfê le p’ûgê gendi defilitand je wê p’ir hez dekir.
That is, the horse would save him, in the snow, in the blizzard it would save him, that is why he liked it very much.
 24 Îşte p’oste jî tanî dibir, ki qezenceke xe debû ew-jî îşte le nivanan ewa xerc dekir.
That is, it would also bring and take the post, and when he earned something, he would spend it on the guests.
 25 De w sê salan mixtari kir. De w sê salan mixtari kir.
He was the village headman for thirteen years.
 26 T’im niwan p’ir bûn.
There were always many guests.
 27 Wê hingê-jî sowe t’une wûn, ewa t’une wûn, em-ê t’imê le berî malê wûn, niwan-jî le ber ocêẋ rrûdenîştin, le ber ocêẋ ar dekirin ve rrojinê, k’elekê rrojin de ew rrûdenîştin.
And back then there were no stoves, there were no things, we would always stay in front of the house, and the guests would sit in front of the oven, in front of the oven they would set the fire in the fire pit, they would sit near the fire pit.
 28 Caran k’elekê rrojinê newû p’ar me, t’im em-ê dûr êr bûn.
Earlier we did not have a chance to sit near the fire pit, we would be far from the fire.
 29 Îşte em wergîna gir kirin, em wergîna awa kirin.
That is how they raised us, that is how they looked after us.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com