K-036 Duhok, Iraq

 1 Zarokînîya xo her kesek gelek kara encam detin û ligel hevalînîyê gel zarokêd çi yêt mieła wî bi xo bin yan jî gel yêt qutabxanê bin.
During their childhood everybody does something, sometimes with our neighbourhood friends and with our friends in school.
 2 Bi șêwazekî giștî yanî zarokîîya mi jî ya bi wê çendê da borî. Ev çende çi borîna gel hevalêd mielê bitin yan jî gel hevalêd qutabxanê bitin.
Generally our childhood is spent like this, with childhood friends from our area or with our school mates.
 3 Gelek cara ev karêd mirov qutabxanê diketin cîyawazî ya hey gel wan ewêd bo nimûne meθelen mirov mał diketin.
Often there is a difference between the activities we do at school and ones we do at home.
 4 Ligel mal ligel hevalêd mielê gelek/ dê gelek kara encam dey kû tu neșêy wa kara bo nimûne li qutabxanê bikey.
There is a lot of work we do with our friends at home or in the neighbourhood, that we can’t do at school.
 5 Vêca hemî gava hevalêd bêjin xwendingehê yan yêd qutabxanê gel yêd mielê cîyawazîyekê gel herdûka hey.
There are differences between what we can call school friends and neighbourhood friends.
 6 Bo mi bi xo, yanî ev hevalêd meθelen min qutabxanê heyîn ne wekî wa bûn ewêd mielê gelek cara.
Also for me, my friends from school were often not like my neighborhood friends.
 7 Çimkî, hevalêd mielê pitir nekû/ karêd nebaș an șîmatîya mirov pitir diketin și wan heke l xwendingehê bitin.
Because the neighbourhood friends are more mischievous and wicked than those at school.
 8 Hebûna van hevala tiștekî baș e di jîyana mirovî da bitin. Bes çawa ye, gelek cara, ḥeta noke jî, piștî jîyekî dirêj û me xwandin jî bi dûmahî îna û berdewamî em bêjîn di xwendinêd bilind jî dayn hindek ji wan hevala yêd mayn.
Having a friend in your life is a good thing. But as things go, even now, some of these friends, usually after school and sometimes after university, would have a place in your life for a long time.
 9 Çi yêd qutabxanê bin, çi yêd mielê bin. Belê cîyawazîya herdûka gelek-a hey.
Whether in school or in the neighbourhood, the difference between two is very important.
 10 Çikî ewê l mielê, ew heval bû ewê ligel mirovî pitir di zewqê ligel mirovî da betin yan di yarîya da ligel mirovî da bitin.
Because we play with the neighborhood friends and we enjoy it.
 11 Beramber ew havala li qutabxanê ligel mirovî, ew bû ewê hevalê mirovî yê xwandingehê bû pitir.
With regard to neighborhood friends, school friends were more like friends you just had in lessons.
 12 Yanî pitir di tiștêd fermî da ligel mirovî bû ne li wekî wî ewê li/ bêjin mielê ligel mirovî bitin.
They were with us because they had to be, it isn’t like how it is with the neighborhood friends.
 13 E nizanim bo te baḥsê çi bikem.  
I don’t know what more I can tell you.
 14 Mamoste tu zanî baḥsê çi dî-j bike, bêje çûme gundî-w wan, beḥsê gundî û tiștê wisa jî bike. Bêje wextê zarok em diçûne gundî û tiștên wisa.
Sir, you know, you can talk about going to the village. Tell us, when we were children we would go to village and such things.
 15 Ez dê besa ewê dî/ êy dirist e/
I will talk about it/ right/
 16 Ji qonaẋêd dî yê jîyana mirovî girê daye bi girêdana jîyana gundî ve, yanî behra pitir ya xelkê me, bo nimûne li vêrê gundê hey.
Human life is tied to the life of the villagers. That is to say, most of our people here have their villages.
 17 Îca çi heke tu l/ meselen li bajêrî bijî jî, bes her car car mirov diçîte gundî.
Even if you live in the city, you often go to the village.
 18 Yaʕnî bo nimûne beḥsê xo bikem, me rezê li gundî hey, her em diçîne nav rezê li nav gundî.
For example if I talk about myself, we have a vineyard in the village. And we go there often.
 19 Li nav rezêd me, çawa/ bû/ ew karêd em dizanîn nav rezî da encam bideyn. Behra pitir ya çûnêd me jî, bi rastî gel mal e, li gel birawa ye.
It is with our family and our brothers that we carry out all the work in our vineyard. And often we go as a family, with brothers.
 20 Hindek cara-j heval jî gel me tên, bo van dibêjin șînkatiya van ʕerda em bêjîn bo vî serdemî da çêdibit, ne bo jîyana, em bêjin rêvebirina jîyanê ve, pitir bo hindê ye mirov demê xo bi xweșî lê biborînitin.
Sometimes friends also come with us and at that time our fields turn green. It’s not for life, we say it’s a way of spending your life, more like a way of spending quality time with people.
 21 Çinkî çûna mirovî bo van/ bo van erda, bo nav van reza ve tiștek, karekî baș e.
Because it’s good to go out into the fields, we do the same work we were doing before.
 22 Mirov van/ ew karêd berê lê dikirin, mirov nûke li ser encam didetin. Yaʕnî bo nimûne vê gavê heke em diçîne nav rezî da, çêdibit sê çar wexteka em biçîn.
For example, when we go into the vineyard, it’s possible to go three or four times.
 23 Çinku kezaxe bit yan kolanê bit yan çinînê bitin. Ku eve dibite eger ew hevale jî gel mirovî bên, mirov biçite wan ʕerdan bo borîna demê xo…  
It is possible to go for pruning or digging or grape picking. It’s better if friends come with us to pass the time…
 24 Li / bo karêd ser vî rezî, berî nûke babê me kolan dikir. Yaʕnî bo nimûne babê min ev çende dikir, radibû bi kolana rezî, berî vê gavê heke em têyn/ heke em komeke birayne ḥeta em vî karî encam dideyn.
Before us, our father was doing the necessary work. Now, I have many brothers, and we have to do this work.
 25 Berî nûke babê min bi tinê ew kar dikir, belê nûke ev, em sê çar birayek în ḥeta em dișêyn wî karî bikeyn ewê hingê babê min dikir ligel pêșkeftina {ve çendê eve} li nav wêrê da peyda bûy.
Before my father did all the work alone. But now we four brothers barely do (that amount of) work. With all the developments today we are all barely doing the work that my father did alone.
 26 Lê karêd em wêrê encam dideyn, bo nimûne li nav rezî, li despêkê kezaxe ye, li heyva sê despê diketin.
The work we do in the vineyard, at the beginning is the pruning which begins in March.
 27 Teqrîben, nêzîkî heyva sê, em bi karê kezaxa radibin. Piștî hîngê kolana rezî dêtin. Di serdemekî da, kolana rezî xir mirova bi merrê dikir.  
Roughly, it’s in March that we do the pruning. After this stage there is the digging. In the old days the digging was done with the spade.
 28 Bo nûke vê gavê hindek, piçek pêșkevtina ketiyê. Eva, hindek derase wêd biçîk êd hatîn, derase dibêjîtin ewêd kêlanê, terektirêd biçîk êd hatîn, bo kêlanê radibin.
Today there has been some progress. There are newly arrived ‘derrases’, derrase is the name for those small things for ploughing, those small tractors that have appeared, they do the plowing.
 29 Serdemekî dîtir da piștî hîngê dê tirî çêbîtin dê bi çinînê rabîn.
After that, the grapes are ripe, and we will pick them.
 30 Bi çinîna tirî dê rabîn, ewî tirî dê çinîn, ew jî du rêk in; hindekêd heyn rast dibene gumrikê difroșin, hindek jî dikene miwîj.
The harvest takes two days; a part is sent directly to customs to sell, the rest of grapes are dried.
 31 Çinkî, tiryê me, bo nimûne tiryê reș e. Ew e ewê dișên behra pitir wekû mewîj fayde jê tête dîtin {bo çêkirina șerbeta da xirê dîf wan da.}      
Because we produce black grapes, they can be used to make raisins {for making syrup …}.
 32 Dê baș e, li dûmahîkê gelek gelek sipas û sipas bo pișkdariya te.
That’s good, finally thank you very much and thank you for your participation.
 33 Sipasê ez ji te dikim.
It is I who thank you.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com