K-044 Akre, Iraq

 1 Yêk deqe raweste!
Wait for a minute.
 2 {…} bîtin, we nîye ma?
(…), isn’t it so?
 3 Bajarê Akrê, bajarêkê zorî qedîm e.
The city of Akre is a very ancient city.
 4 Bajarê Akrê-w bajarê K’ela Amêdiyê-w bajarê Rewandizê qedîmtirîn bajar in d-Kurdistana ʕiraqê da.
The city of Akre, the city of Amediye Castle and the city of Rawanduz are the most ancient cities in Iraqi Kurdistan.
 5 Bajarê Akrê bi sê gerreka hatbû pêk înan. Gerreka Qapekê, gerreka Tisteyê, gerreka Gorreba.
The city of Akre was composed of three neighborhoods. The Qapak neighborhood, the Tiste neighborhood, and the Goreba neighborhood.  
 6 Van her sê gerrekane Kurdêd bisilman tê da bon, Cîyêd kurd tê da bon û Feleyêd kurd tê da bon.
In these three neighborhoods there were Muslim Kurds, there were Jewish Kurds and there were Christian Kurds there.
 7 Vane her sê qewmîyeta, biratîniyeka geleka zora cuwan pêkve tqetand dirêja dinyayê.
These three peoples were getting along very well for the whole of history.
 8 Heta ke Cî, Cî ji nav me çûne derê, çûne Felestînê dewletek dirist kird, em şanaziyê p-wan tikeyn ke miletekî li hemû cîya xir bûwe çûneve dewleta xwe dirist kir.
Until the Jews left us, they went to Palestine and established a state; we are proud of them that a people who dispersed all around got together, returned and established their own state.
 9 Em duʕayê li Xudê dixwazin ke em-îj dekî wan dewleta xo dirist bikeyn.
We pray to God that we too can establish our state like them.
 10 Em vê gavê yêd keftîne deravaka t’eng da ke Daʕişê dujminê îsanyetiyê bin ʕelemê Laîllałła da yê Bisilmana dikujît û vedkujît û disojîtin.
Currently we have fallen into a narrow pass as Daesh, the enemy of humanity, is killing, slaughtering and burning Muslims under the banner of ‘There is no God but Allah’ or ‘in the name of Allah’.
 11 Min bîr û bawer û hêvî-yêd heyin li hemû dezgayêd ḥîzbî-yêd milletê kurd destêd xo di naf êk nên biratînî destê xo bi naf êk binên û destê xo pavêjine vî dujminê kafir xo vekeneve. Çinke ev kafire, ev dujmine yê hatî bo nemana milletê kurd.
I have confidence and hope for all party institutions of the Kurdish people that they will come together, that they cooperate and attack this profane enemy and get rid of them. Since this enemy is determined to annihilate the Kurdish people.
 12 Gelî hemû berpirsêd miletê kurd hingo bîr nekiriye sala heftê-w pêncê ke {…} duwelî ser miletê hingo hate girêdan, em hemû têk dayneve, careka dîke {…} dîke ya li ser milletê kurd.
Well the authorities of the Kurdish people, you have not forgotten the year ‘75 that {…} of states was cast on you, it ruined us all, yet again another {…} is hovering over the Kurdish people.
 13 Hewcey nîye ke hing ʕelka bînine derê vê gavê gorrîna bêxne di naf xo da. Wextê me ew nîye ke em gorrîna bêxne nav xo da-w wextê me ew e ke em êkgirtî bîn, em dijminê miletê kurd, dijminê însaniyê, dijminê dînê Îslamê li nav xo bibeyn. We ez gelekê supasya cenabê te-w ya birayê xo dikem, ***** ***** ******.
It is not right to bring up the distinctions and stress the differences between yourselves. The time is not right for putting differences between ourselves, it is time to become united, so that we destroy the enemy of the Kurdish people, the enemy of humanity, the enemy of Islam. And I thank you and my brother, ****** ****** ******.
 14 (…) Çîyê dî te li bîr têteve? Serhata xo?                   
What do you remember? Your life experiences?
 15 Te çi divêtin?
What do you want to know?
 16 Tiştêt, yêt serhatêd xo.
Things, of your life experiences.
 17 Serhatê xo? Ho ez serhatê xo heke ez bêjime te, heta sê şevê dîke ez bo te bêjim.
My experiences? Well, if I am to tell you about them, I would go on telling you for three more nights.
 18 Êka kurt bo me bêje, ma çîye! Ḥekayetek ser te hebit?
Tell us a short one, won’t you! If you have a story?
 19 Ez-ê dê bo brayê xo bêjim. Ez li temenê bîst saliyê, ez-ê dgel miletê xo da bîm. Heta ez geştîme evroke, ʕemrê min heftê-w heft sal e, min wacibêd xo yêd qewmî-w yêd ḥîzbî-w yêd ʕeskerî, min yêd rabartîn dgel miletê xo da.  
I will tell this story for the sake of my brother. Since the age of twenty I have been with my people. Until today, I am now seventy seven, I have owned my national, political and military responsibilities to my people.
 20 Hindî wacibê dayine min, yêd ḥîzbî-w yêd siyasî-w yêd ʕeskerî, mi çi xo lê nedayine paş. Min wacibêd xo bi-dilê xo min-êd qetandîn, min zemîrê xo-w dilê xo min-ê murrtaḥ kirî ke min deynê miletê xo yê kurd yê dayeve.
As far as I was given responsibilities, whether party-related, political and military, I have never avoided them. I realised my duties voluntarily, I relieved my person and my heart by paying my debt to my Kurdish people.
 21 Ez evroke ez deyndarê reḥma Xudê me, ez deyndarê hemû miletê kurd, deyndarê babê miletê kurd, nemir Mela Mistefayê Barzanî me.
Today I am indebted to the mercy of God, to the whole of the Kurdish people, to the father of the Kurdish people, the immortal Mulla Mustafa Barzani.
 22 Ku ewî dara, dara wefayê bo me çand ke rêka jîyanê nîşa vî miletey da. Xo bi miletê xo ve kire tesḥîye, xo qurban kir bo vî milletey.
Since he planted the tree of dedication for us, he showed this people the path of life. He excessively tired himself with his people, he sacrificed himself for this people.
 23 Evroke-ş ez û hevalêd xo hemû em rawistayne ke em vî serî careka dîke qurbanî vê rêbazê bikeyn û qurbanî miletê xo bikeyn, qurbanî serokê miletê xo-w vî Pêşmergeyî bikeyn.
And today, me and my friends, we are all waiting to make an ultimate sacrifice for this cause and for our people, for the leader of our people and the Pashmarga.
 24 (…)                                                                                                                                       
 25 Min roja pênca-w heftê, min destê xo-yê havêtiye keçkê bin sêbera hostayêkî da ke Xudê efû ketin, navê wî hosta Fariz bû.
One day in ‘57, I took a shovel under the shade of a master, may God forgive him, his name was master Faris.
 26 Gote min ez bi-vî şertî dê te keme hosta, ku tu bo min sündê bi Qurʕanê bixwînî, “ez xîyanetê di şola xo da nekem. Bo dujminê xo bo dostê xo dê wekî êk şol kem.”
He told me, “I shall make you master on condition that you make an oath to me, by the Quran, that “I will not betray my work. That for my enemy and for my friend, I will work in the same way.””
 27 Min sala pênca heftê bo wî sünda xwarî bi Qurʕanê min-ê dest havêtîye keçkî-w heta nûke. Û min şola xo, kesabeta xo kirîye he hingî heta nûke-ş mi rojekê negotîye “ef risqe yê zeḥmet e min kirî.”
I made an oath to him on the Quran in ‘75, I started using the shovel, and have done until now. And I have done my work, my labour, until now and I have never said even for a day that “this food was difficult, that I have done.”
 28 Û ya duyê-ş min çi d-dilê xo-j da nehêlaye. Çend ʕêraq e, min û biraderekî xo û xizmekî xo, Xudê ʕefû ketin, ema çu miḥafizêd ʕêraqê nemayine di Kurdistanê-ş da ke min nedîtbin, sefre/ hemû ser heyva ez-ê çûym geriyaym mi sefre-yêd kirîn û keyfxoşî ez-ê geriyaym. Me şolêd baş neke şolê dîke yêt iii bê, bê-şerʕî.
Secondly, I have experienced everything I wanted. Together with a friend and a relative, may God forgive him, we have seen all of the provinces of Iraqi Kurdistan, at the beginning of every month, I traveled, I went on trips and I traveled happily. We did good deeds, not those that are not allowed in religion.
 29 Ez di wextê xo da ciḥêl bûm, dermanreşên bûm de mêş û kêç û durrinde-ḥeywanat hemû thate kuştin bi wî dermanî, gelekê baş bo.
When I was young, I was an insecticide expert; any fly and fleas and beasts would be killed with poison, it was very good. I was one of them, we went to Zebar.
 30 Êk li wan ez bûm, em çûyne gerreka Zêbarê. Zêbarê, em bi {lûlkê} serkeftîn çûyne Çaliyê. Çûyne Çaliyê, Çaliyê me reşand, malek nîveka Çaliyê da ma ve derkê wan reqem kirbû, kesê nerreşandbo.    
In Zebar we climbed and arrived in Cali. We went to Cali, we sprayed, there was a house in the middle of Cali and the door was numbered, no one had sprayed it.
 31 Min derik lêda, pîrejinek û pîremêrek tê da bon.     
I knocked on the door, an old woman and an old man were in there.
 32 Gotî “ew kî ye?” Min gotê “ez im mam!” “Xêr e,” mi gotê, “ez-ê hatîm xaniyê te birreşînim.”
They asked “who is this?” I said “It is me uncle.” “What is that?” I said, “I have come to spray your house.”
 33 Derik me vekireve, çûme jor da, her dû pîremêr û pîrejina, her dûka serê wan-ê sipî, çavêd wan dekî min zil.
We opened the door, I went in, both the old man and old woman, both had white hair, their eyes wide-open like mine.  
 34 Min gotê, “xanîyê hingoy kesê bo nerreşandîye?” Gotî, “bi Xudê kesî xa- nerreşandîye.” Mi gotê, “baş e mam” – şeqî nebe-
I said, “why has no one sprayed your house?” He said, “By God no one has sprayed it.” I said, “Well, uncle” –thank you–
 35 “Baş e hingo çi {ser heye}?” Gotî, “me dû kurr hebûn, xulamê te hebûn, Xudê bo xo birin.”
“Well, what do you have (i.e. what is your story)?” He said, “we had two sons, they were your servants, God took them to himself.
 36 Min gotê, “za ez-ê hatîm bo hingo reşînim da mişka, kêça, pêşiya van tiştane hema da bêne kuştin.” Gotîy, “bila.”
I said, “Then I have come to spray insecticide for you so that all the mice, flies, fleas, all these things are killed.” He said, “Good.”
 37 Min gotê, “za van centa/ cendika l-dîwarî vekeneve, da (…), lê vekeneve da bo hingo birreşînim.”  
I said to him, “then take those bags off that wall, take them off so that I can spray them for you.”
 38 Destê xo ho bi dîwarî ra bir, mi berê xo kirê, neddît heta destê wî digeşte wê. Min gotê, mam tu li çava yî nuqsan î.
He directed his hand in this way to the wall, I saw, he couldn’t see his hand reaching there.
 39 Gotî em herdûk li çavan koreyne. Çavêt wan zil, wan herdûkane, Xuda ʕefû ketin, didanêd wan da bêjî yêd sêzdê bo çardê diçin. Didanêd wan hemû sipî dirist, da bêjî taxme-yêd tê da.
I said to him, “Uncle, you have poor eyesight.” He said, “we are both blind” Their eyes wide-open, these two, may God forgive them, their teeth, you would say that they are only thirteen or fourteen. Their teeth were all white and intact, you would say they had a good set.
 40 Min xanîyê wan reşand, hingî memnûʕek weto bû, ke tejî keçkî nabît dermanî kes bidere kesê.
I sprayed their house, at the time there was a ban so that that no one could give a drop of insecticide to anyone else.
 41 Bawir bike Xudê nîveka mala wan ke ez bêjime te bîst kun zêhetir tê da bûn yêd mişka. Mi xir serê wê {mizaximî} nav na, tejî kirin dermanî.
I swear to God that inside their house there were about twenty or more mice holes. I closed them all, filled them with insecticide.
 42 Ewê me-yê bo min derman dirreşand, reḥmeta Xudê lê bît nemaye, **** ****, min gotê, “mam”. Gotî, “çî ye”. Min gotê, “pinîyekê dereve.”
The one spreading the insecticide for me, ***** ****, may God have mercy on him, he is no longer alive, I said “Uncle.” He said, “What is that?” I said, “Give me a cloth.”
 43 Wila pinîyek da-f min. Mi got, “dermanî bikeyê.” Gotî, “li hêviyê y min, min finîş key.” Min gotê, “kes li vane fertir nîye.” Mi derman-îş kirin, mi birin danevê.    
By God he gave me a cloth. I said, “Put insecticide in it.” He said, “Do you intend to finish me.” I said, “No one needs it more than they do”. I sprayed the insecticide on the cloth and gave it to them.
 44 Em li wêrê rê keftîn çûyne Şinîyê.                                      
From there we set out and went to Shini.                                  
 45 Em çûne Şiniyê, li Şiniyê me çêkir, em hatîn çûyne Hinar û Xûşana, jor da hatîne xwarê, hatîne Bazê-w, Bazê-w çûyne Hirinê, li Hirinê-ş em hatîne Bêrkepra-w hatîne Akrê.
We went to Shini, we worked in Shini, from there we went to Hinar and Xushana, then we came down from there, we arrived in Baz, to Baz and went to Hirin, from Hirin we came to Berkepra and then came to Akre.
 46 Ser wê da bû ḥereke, min nezanî netîcê mesîrê van pîrejin û pîremêra çi lê hat, heta noke.
Over there there was a campaign, I didn’t know what had happened to that old woman and old man, until now.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com