S-057 Khanaqin, Iraq

 1 Zor çak e, twanî basekî Xaneqînman bo bikey?
Very well, can you tell us about Khaneqin?
 2 Xaneqîn șarîge fre muhîmme waqeʕen. Yekî le qeza muhîmmegan ʕêraq bû/ bî.
Khaneqin is a very important city, really. It was one of the most important towns in Iraq.
 3 Le çilegan Xaneqîn, meselen bîjîn naiyey kulturî çwar sînema dașt, du seyfî, du șitwî, çilegan.  
For instance, in the 1940s as a cultural town it had four cinemas, two for summer and two for winter, in the 1940s.
 4 Muhîmyetî Xaneqîn ewe bî, Ingilîz Mesfeyî Wen durust kird.
The importance of Khaneqin was that the English government had built Mesfey Wen.
 5 Mesfeyî Wen Ingilîziyegan îdarey ekirdin, tesfîn be/ neft ekirdin, benzîn ʕêraq lewre, gișt ʕêraq, benzînegey le Xaneqîn eçûye {êraya}.
The English managed the Mesfey Wen, and they drilled for petrol, Iraq’s petrol would come from there, the petrol for the whole of Iraq would come from Khaneqin.  
 6 Mentiqey Xaneqîn mentiqeygî ziraʕî ye. Aw Elwen birrîyey le Îranewe tiyêd ew awe. Fire, baẋatî fire fire zîyad dîrin.
The Khaneqin region is an agricultural region. Its water comes from the Alvand mountain, this water comes from Iran. They have a lot of agricultural orchards.
 7 Baxatî çi ye, çi yeke?
What orchards are they?
 8 Baxatî xurma, pirtiqal, hinar, ey tișt, gi, narinç, gi tiștî dî.
Orchards of dates, oranges, pomegranates, such things, all citrus fruit, and other things.
 9 Xurma, xurma-ș erwê wa bizanim?
Dates, dates too, I suppose?
 10 Xurmay xas, belî xurmageyșî fire xas e. Birinc dașt Xaneqîn, mentiqey Sewzblaw ew nawe era ban biçî.
The dates are good, yes, the dates are also very good. Khaneqin had rice, in the Sewzblaw region and beyond.
 11 Mentiqeygî ziraʕî fire muhîm bî. Genim û cû fire/ fire dașt, ḥeywanat fire dașt, mentiqey ziraʕî bî.
It used to be a very important agricultural region. It had a lot of wheat and barley, a lot of livestock, it used to be an agricultural region.
 12 Era ewe, duway ey, ḥeta wek Melik Feyselî-ș fire mûhim bî. Ḥeta Melik Feysel xwey ziyaret Xaneqîn kirdîye, min le bîrm e, era Xaneqîn hatîye.  
For that reason, even until King Faisal it used to be very important. Even King Faisal himself visited Khaneqin, I remember it, he came to Khaneqin.
 13 Yanî ew kate nifûsî Xaneqîn ebê çend bê?
How big was the population in Khaneqin at the time?
 14 Wiłłah nêzanim, nêzanim, muḥtemel e, deh hezar bû, bîst hezar bû. Êse dused û ḥefta hezar e.
Well, I do not know, perhaps it was ten thousand, twenty thousand. Now it is two hundred and seventy thousand.
 15 Tebʕen meșakil fire dîrit Xaneqîn. Duway ewe ḥîzib Beʕs hatin, Mesfeyî Wen helgirdin, birdin era dowr Beẋdad.
Naturally there were many problems in Khaneqin. After the Baath party came, they took the Mesfey Wen to the Baghdad area.
 16 Era ewey mentiqey Xaneqîn teqedûm nekird. Êtir meșakilî șerr bî, șes û yek bî, șoriși Kurd hate pîș.
For that reason, the Khaneqin region did not develop. Then there was the war, in 1961, the Kurdish uprising began.
 17 Xaneqîn freyî bîye Pêșmerge. Le șes û sê ye, le ḥefta/ ḥefta-w çwar, le her/ hemû gișt wextegan ḥereket Kurdî le pênca-w ḥeștewe le Xaneqîn dest kird (…) duway rimandini Ebdulkerîm Qasim.
Khaneqin was full of soldiers. In ‘63, in ‘74, the Kurdish movement started in Khaneqin from ‘58, after the collapse of Abdul Karim Qasim.  
 18 Era ewey bünîse mentiqege fire es ken le Kurd.
That’s why, you see, the region likes the Kurds very much.
 19 Xaneqîn wekû mentîqe mentîqey deștî nîye? Deșt e, yan …?
Khaneqin is a flat area? Is it a plain or… ?
 20 Deșt/ belî belî, deștî hes, û Bemo, șax Bemo fire sext e, ew-ș her ayît Xaneqîn e.
Yes, yes, it has plains, and Bemo, the Bemo mountain is very steep, it also belongs to Khaneqin.
 21 Mentiqey șaxawî-ș dîrit. Xûsûsen Bemo. Yaʕnî le gișt naḥiye, Derbendîxan, sed Derbendîxan lew las, lew lay Xaneqîn e, yaʕnî aw Sîrwan ki tyêt, Elwend-îș le Silêm/ le Îranewe tyêt.      
It also has mountainous regions. Especially Bemo. In the whole town of Derbendikhan, the Derbendikhan dam is on the other side of Khaneqin, the Sirwan river comes in and the Alvand river comes from Iran.
 22 Bes Aw Sîrwan nayêde naw Xaneqîn, nizîk Xaneqîn {ebê}, Kelarewe {eçê}. Bes aw Elwen fire awî xas bî wextî xoy.
But the Sirwan river doesn’t come into Khaneqin, it comes near Khaneqin, and goes through Kelar. The Alvand river was splendid at the time.
 23 Ew-iș Îran lê axire ebirriye wișkî kirdewe, baẋegan giștî wișk bînewe, êtir wezʕî Xaneqîn xerab bî, șerr hat, taʕrîb hat, dan le Xaneqîn fire, rûḥ kurdayetî fire daștin, ḥizb Beʕs fre taʕda lîyan ekird.
But Iran recently cut it, dried it up, and all the gardens dried, then the situation in Khaneqin became worse, the war began, destruction came, the Kurdish spirit in Khaneqin was very strong, the Baath regime came and tortured them.
 24 Giștî tehcîr kird, giștî tehcîr kird era cenûb.
They deported all of them, they deported all of them to the South.
 25 Duway ḥefta-w çwar șorriși Kurd here send giștî neqil kird.
After ‘74 when the Kurdish uprising was defeated, all the people were transferred.
 26 Ke gerranewe le Îran merdûm, duway șorriș Kurd, giștî nardine era cenûbi Iraq, lewre man, ta fetreyî.
When the people returned from Iran, after the Kurdish uprising, they sent them all to the south of Iraq, and they stayed there for a while.
 27 Duway ki rizgar bî, Sedam nema hatnew yewaș yewaș, le çil-pênca hezar bîye dused û ḥefta.
After it became free, when Saddam was gone, they slowly returned, from forty to fifty thousand people it has gone to two hundred and seventy thousand.
 28 Bes wezʕî Xaneqîn ewene xas nîye, çuke ʕaîdi, resmîyen ʕaîd Diyales, muḥafezey Diyale, belam mentiqey Kurdî ye, ḥukûmetî Kurdî-ș yarmetî det, bes ʕêraq natwan yarmetî bidet. Nayê, natiwe çuke zanî mentiqey Kurdî ye.  
But the situation of Khaneqin isn’t that good, since officially it belongs to Diyala, the Diyala province, but since it is a Kurdish region, the Kurdish government helps, but Iraq doesn’t want to help. It doesn’t want to as it is a Kurdish region.
 29 Ewete, lem axîre awî Elwen wișk eka?
Has the Alvand river been drying up recently?
 30 Bełî, bełî ax/ Sil/ Xaneqîn aw/ awegey Elwen Îran giri dey, wișkî kird.
Yes, yes, in Khaneqin, the Alvand river was blocked by Iran, and it dried up.
 31 Wișkî kird belam yek se/ sedî durist kirdine ser, cinepî sed Elwen, wa bizanim sed Elwend e, ewe fire xas e.
It dried up but they built a dam on it, to the south of Alvand, I think it is called Alvand dam, it is very fine.
 32 Aw cemiʕ ket, fire xas e, xusûsen lêy fetre baran fire bî, kîfayet aw dîrî dîse, le naw ew sede.
It gathers the water, it is very good, … when there is a lot, enough rain, it gathers water in the dam.
 33 Zor çak e, çon e, eger basî bikî jin û jinxwaziyê bikî, le Xaneqîn çon e? Jin û jinxwazî çi ye?
Very good, what about asking for a girl from her family in Khaneqin? How is that?
 34 Jin û jinxwazî iʕtîyadî ye yaʕnî, wekû ʕadat, beʕzî ki pare dîrit, ḥeft roj, penc roj dawil û zûrnas, hefles helperrin, ew wexte lê wa bî. Êtir lew axirê yewaș yewaș gișt le lêwe hate pî, ewene dirîje we pîne eden, yek roj dû roj.
Asking for a girl from her parents is just normal, a tradition, for those who have money, (it would be for) seven days, five days, with drums and pipes and dancing at the party, it was like that back then. But recently they are gradually scaling that down.
 35 Xardin?
Food?
 36 Xwardin îʕtîyadî ye, birinc û fasûlye-w bamye xwed zanî. Merdûm tyên nan xwon û mali düwet-û mali kurrege tên, refîqeganyan bang ken û îtir lewre lêwase gișt kes tüwenid biçid, nek deʕwet wereqe binîsî, fiłan kes bê fiłan.  
Food is normal, rice and beans, okra, you know. The people come, they have food and the girl’s family and the boy’s family come over and they invite their friends there, everyone can go, there are no written invitations.
 37 Her kes twanid biçid xwod danișid lewre nan xwod û fasle-w bamyege xwod û helperke ken û dawil û zurrna tyêrin helperke eken.
Anyone can go, they can sit down there and eat food and beans, okra, and dance and they bring drums and pipe instruments and they dance.
 38 Yek roj bû, dûwan bû, sîyan bû, gwörey mentiqeges, we gwörey dewlemenî ew pîyawes ke jin tyêrin.
For one day, two, three days, depending on the region, depending on the person’s wealth.
 39 Lêwe, yaʕnî xoș e, yaʕnî ḥefleganyan fire xoș e. Dûway ewe awazey lehcey Xaneqînî fire xoș e, goranîyeganyan.
It is nice, their wedding parties are very nice. The songs in the Khaneqin dialect are also very nice, their songs.
 40 Aa, fire xoș e, yaʕnî fire/ çuke giș newʕî ha tî, Lurrî ha tî, Zengne ha tî, Delo ha tî, Bacałan ha tî, muxtelif lehcat hes, ʕeșayir muxtelif le nawî hes.
Oh, they are very nice, since they have all sorts: there are those from Lurri among them, there are those from Zengene, there are those from Delo, there are those of/in Bajalan among them, there are various dialects from various tribes. 
 41 Xaneqîn hemîșe le lay ḥukmek-îș muhîm bîye. Meʕqeli ḥîzib Șûʕî bîye wextey, Șuʕyet lewre bîye, Șûʕiyet lewre fire/s/ bîye, bes duwayî Partî hat, Partî zîya/ seytere kird, zîyatir bî. Ḥereket Kurdî zîyatir tetewur kird.
Khaneqin has always been important to the government. It was the headquarters of the Communist Party, the Communists were there, communism was common there, but then the Baath Party came, and the Party ruled strongly. The Kurdish movement developed further.
 42 Yaʕnî (…) êseșa, ey carêșe ke șerr bî Xaneqîn bîye merkezi sûqrû pêșmergey Yekîtî xusûsen, le Celewla-w Saʕdiye șerr kirdin giștî sendnew.
It’s like that now too, when there was war, Khaneqin was the centre, especially for the Yakiti soldiers, in Celewla and Saidiya, they waged war, and took all the oil.
 43 Pêșmerge fire aza we azayî șerr kir. Tebʕen musaʕideyî Îran û musaʕideyî Emrîka-yș çûne pêșew, ew mentiqe giștî girtnew. Êse gișt Pêșmerge lewres.
The Peshmarga waged a brave war. Of course with the help of Iran and America they advanced, and they took over the whole region. Now everything is Peshmarga there.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com